Kostenvergoeding en afrekening en terugbetaling van medische zorg in de EU

Terugbetaling en vergoeding van medische zorg in de EU, EER en Zwitserland

Wilt u medische zorg over de grens inroepen, dan gelden voor de verzekerden van de (wettelijke) zorgverzekeraars in principe de overeenkomsten en regelingen die binnen de Europese Unie zijn getroffen. Dit betekent een vergoeding van medische zorg volgens de regels en procedures van het behandelland en zijn zorgstelsel.

Voorwaarde hiervoor is dat een in Europa geldig verzekeringsbewijs als bewijs voor een actuele zorgverzekering bij een (wettelijke) zorgverzekeraar overlegd kan worden.

In sommige lidstaten van de Europese Unie zijn eigen bijdragen en bijbetalingen voor medische zorg van de burgers vereist. Deze gelden dan ook voor verzekerden uit het Europese buitenland als zij een medische behandeling nodig hebben. Deze eigen bijdragen en bijbetalingen mogen in principe niet door de wettelijke zorgverzekeraars worden vergoed.

Meer informatie over eigen bijdragen en bijbetalingen in
Duitsland
Nederland.

Leest u meer over kostenvergoeding, afrekening en terugbetaling in Europa:

Vergoeding en afrekening van medische zorg in Europa

De volgende informatie geldt voor verzekerden die een geldig verzekeringsbewijs kunnen overleggen aan een arts uit het nationale zorgstelsel (dus geen particuliere zorgverlener) en waarbij het een behandeling betreft, die in principe door de wettelijke verzekeraar vergoed kan worden.

In de meeste Europese lidstaten worden de zorgkosten van buitenlandse, Europese patiënten rechtstreeks met een nationale zorgverzekeraar afgerekend. Dat betekent dat de zorgverzekeraar in het behandelland de medische zorg aan de zorgverlener vergoed en vervolgens de kosten met de verantwoordelijke zorgverzekeraar afrekent – dus met de verzekeraar van de buitenlandse patiënt (via de contactpunten).

Voor buitenlandse verzekerden geldt dit zowel in Duitsland als in Nederland. In Duitsland kiest de in het buitenland verzekerde patiënt de zorgverzekeraar die afrekent. In Nederland vindt de afrekening voor een buitenlandse patiënt centraal plaats bij de zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea.

Particuliere zorg en extra voorzieningen in het ziekenhuis

In veel lidstaten van de Europese Unie is het mogelijk naast of in plaats van de wettelijk zorg (die overeengekomen is met de wettelijke/nationale zorgverzekeraars) ook particuliere zorg en extra voorzieningen af te rekenen. De arts is dan niet meer verplicht volgens de overeengekomen tarieven af te rekenen en kan aanmerkelijk hogere bedragen in rekening brengen.

Als de arts c.q. het ziekenhuis (extra) particuliere zorg wil verlenen, moet de patiënt daarover uitgebreid geïnformeerd worden. In de regel ondertekent de patiënt een verklaring dat hij dit wil en ermee akkoord gaat dat deze zorg voor eigen rekening is.

Deze particuliere zorg mag in principe niet door uw (wettelijke) zorgverzekeraar vergoed worden.

Er zijn uitzonderingen voor noodzakelijke zorg in het buitenland, die door een particuliere arts is verleend. In dat geval kunt u de terugbetaling van de kosten bij uw (wettelijke) zorgverzekeraar aanvragen.

Uw ziektekostenverzekeraar beoordeelt of een vergoeding mogelijk is.

Voorschotten voor medische zorg

Het kan gebeuren dat u een voorschot voor de medische zorg aan de zorgverlener in het buitenland moet betalen. U ontvangt dan een (particuliere) rekening of u moet direct betalen of een voorschot betalen. De documenten kunt u bij uw (wettelijke) zorgverzekeraar voor een kostenvergoeding indienen.

De volgende situaties zijn mogelijk:

• Geplande medische zorg in het buitenland zonder voorafgaande toestemming van de zorgverzekeraar

Indien u zonder voorafgaande garantieverklaring van uw zorgverzekeraar voor een geplande medische behandeling naar het buitenland reist, hebt u aanspraak op vergoeding van het bedrag dat een (vergelijkbare) behandeling in het verzekeringsland zou hebben gekost. Indien u aanspraak maakt op klinische zorg in het buitenland, beslist de verzekeraar per geval over de kostenvergoeding.

• De toestemming van de zorgverzekeraar (EHIC, verdragsformulier 111, formulier S2/E112) wordt door de zorgverlener of het ziekenhuis in het buitenland niet geaccepteerd

In het Europese buitenland kan het gebeuren dat de kliniek of de arts de EHIC, c.q. het verdragsaformulier 111 of het formulier S2 (voorheen E112) niet accepteert of dat u deze niet kunt overleggen.

• Medische zorg in een land met restitutie systeem

In diverse landen zoals bv. België, Luxemburg, IJsland, Finland en Frankrijk is het gebruikelijk om de kosten voor bepaalde medische zorg direct aan de zorgverlener te betalen. Vraagt u in dit geval een gedetailleerde rekening, waarop behalve uw persoonlijke gegevens, ook de dag en het tijdstip van de behandeling, de aard van de behandeling en de door de arts verleende zorg staan.

Wilt u uw geld nog in het vakantieland terug, dan kunt u de rekening samen met de Europese gezondheidskaart of het verdragsformulier 111 aan de buitenlandse zorgverzekeraar overleggen. In het andere geval berekent uw zorgverzekeraar het bedrag dat u vergoed krijgt na uw terugkeer uit het buitenland.

• Medische zorg tijdens een cruise

Indien een passagier tijdens een cruise een medische behandeling aan boord nodig heeft, kan hij eerst de scheeparts consulteren. De behandeling wordt in principe meteen aan boord betaald. Declareert de verzekerde de rekeningen, dan controleert de verzekeraar onder welke vlag het schip is gevaren om de verschillende vergoedingsmogelijkheden af te wegen.

Voor meer informatie over de terugbetaling van kosten klikt u hier.

Apotheek, tandarts of repatriëring bij ziekte – welke kosten worden vergoed?

Apotheek

Als u tijdens uw vakantie geneesmiddelen nodig hebt, schrijft de arts een recept voor. Het recept kunt u samen met uw Europese gezondheidskaart of uw verdragsformulier 111 in de apotheek overleggen. De apotheker kan nu via de nationale zorgverzekeraar met uw zorgverzekeraar afrekenen.

Indien de apotheker van u verwacht dat u de geneesmiddelen direct betaalt, kunt u de rekening (en een kopie van het recept) na uw verblijf in het buitenland bij uw zorgverzekeraar indienen voor een vergoeding.

Ziekenhuis

De arts verwijst u naar een openbaar ziekenhuis. Gaat het om een noodgeval, dan kunt u direct naar de dichtstbijzijnde kliniek.

Sommige zorgverzekeraars hebben in populaire vakantiebestemmingen speciale overeenkomsten met ziekenhuizen en zorgcentra gesloten. Dit is het doel van de EuropaService. De ziekenhuizen zijn dag en nacht voor u beschikbaar – niet alleen in geval van nood. Veel gecontracteerde klinieken bieden daarnaast een exclusieve service hotline met contactpersonen die uw moedertaal spreken. Een overzicht van de partners vindt u op aok.europaservice24.de.

Tandarts

De zorg door een tandarts in het buitenland kan soms sterk beperkt of zelfs uitgesloten zijn. U ontvangt de medische zorg dan voor eigen rekening. Uw zorgverzekeraar mag de kosten hiervoor niet vergoeden.

Repatriëring bij ziekte

Als de terugreis wegens ziekte noodzakelijk is, betaalt u de kosten voor het vervoer zelf. De kosten van een noodzakelijke terugreis naar huis mogen door uw (wettelijke) zorgverzekeraar niet worden vergoed, ook niet als het vervoer medisch noodzakelijk is.

Bij vragen bv. over een overplaatsing of een medisch noodzakelijke terugreis helpt uw zorgverzekeraar graag. Belt u hiervoor de service hotline. Het nummer staat meestal op de achterkant van de zorgpas.

Wij adviseren u een aanvullende zorgverzekering buitenland af te sluiten om financiële risico’s te beperken.

Aanvullende zorgverzekering buitenland

Hoe kan ik me tegen een financieel risico beschermen?

Een aanvullende zorgverzekering buitenland biedt extra bescherming en helpt financiële risico’s af te dekken. Voorbeelden van zulke financiële risico’s zijn

  • een noodzakelijke, duur ziekentransport naar huis dat niet door de wettelijke zorgverzekeraar vergoed mag worden,
  • misschien accepteert de zorgverlener in het buitenland de EHIC of het verdragsformulier 111 niet of
  • u kunt niet snel naar de dichtstbijzijnde arts die werkt onder het publieke of openbare stelsel arts, zodat u naar een particuliere zorgverlener gaat.

Uw zorgverzekeraar adviseert u graag over de services en diensten voor vakantie of verblijven in het buitenland.