Toegang tot zorg in Duitsland

Ingebruikname van medische zorg in Duitsland

Waar kan ik naartoe om zorg in te roepen? Welk bewijs moet ik de arts laten zien? Waar kan ik dit aanvragen?

Toegang en ingebruikname van zorg in Duitsland zijn afhankelijk van uw individuele situatie. Maak uw keuze door te klikken.

Ik woon in Duitsland en ik ben

Ik woon in een andere EU-lidstaat en ik ben

Bewijs van recht op medische zorg en toegang tot medische zorg

Bij aanvang van zijn verzekering ontvangt de Duitse verzekerde van zijn ziektekostenverzekeraar een zorgpas (eGK) als bewijs van ziektekostenverzekering.

Verdragsgerechtigden, die bij een Duitse ziektekostenverzekeraar ingeschreven staan omdat ze in Duitsland wonen en in een ander land verzekerd zijn, kunnen de zorgpas bij hun Duitse ziektekostenverzekeraar aanvragen.

De zorgpas wordt bij het eerste bezoek aan de zorgverlener getoond.

Indien er twijfel bestaat over de identiteit van degene die met de zorgpas behandeld wil worden, dient de zorgverlener de identiteit te controleren door overlegging van een identiteitsbewijs (bv. paspoort).

Toegang tot medische zorg

Om van medische zorg gebruik te kunnen maken is de huisarts het eerste aanspreekpunt voor de verzekerde. De huisarts regelt de verdere medische zorg. De verzekerde kan eventueel ook rechtstreeks naar de medisch specialist.

Facharzt

Verwijzing voor medisch-specialistische zorg

Wanneer behandeling door een andere medisch specialist noodzakelijk is, dan kan de behandelend arts een verwijzing voor poliklinische (specialistische) of klinische zorg uitschrijven. Met deze verwijzing gaat de patiënt naar de medisch specialist c.q. het ziekenhuis en krijgt daar de noodzakelijke medische zorg.

Stationäre_Behandlung

Gebruik van klinische zorg in een Duits ziekenhuis

Voor de klinische behandeling in Duitsland is een verwijzing nodig van een vrijgevestigde arts, die voorheen de poliklinische zorg verleend heeft. Op deze verwijzing geeft de arts naast de diagnose ook de reden voor een klinische behandeling aan. Met de verwijzing en zijn zorgpas gaat de patiënt naar een dichtbijgelegen ziekenhuis. Hij meldt zich bij de afdeling opname, die hem over het vervolg informeert. Voor een klinische behandeling zijn bijbetalingen door de patiënt verplicht.

Verbandmittel

Verzorging met genees- en verbandmiddelen, paramedische hulp en hulpmiddelen

Zijn voor de medische behandeling genees- en verbandmiddelen of paramedische hulp of hulpmiddelen nodig, dan schrijft de behandelende arts een recept uit. Met dit recept gaat de patiënt naar de apotheek of een andere zorgverlener.

Vergütung_Arzneimittel

Hoogte van de vergoeding en omvang van de zorg

De zorg wordt in principe volledig rechtstreeks met de ziektekostenverzekeraar verrekend. Bij bepaalde zorg moet de patiënt wel met eventuele of eigen bijdragen/bijbetalingen rekening houden.

Bewijs van recht op medische zorg in de EU

U woont in Duitsland en bent daar verzekerd tegen ziektekosten. U vraagt zich af hoe u in andere Europese lidstaten zorg kunt inroepen.

Hier leest u meer over de noodzakelijke bewijzen van recht op zorg in het EU buitenland.

Toegang en gebruik van medische zorg in Duitsland voor verzekerden uit Europa

De volgende informatie is bestemd voor degene die in een andere EU-lidstaat dan Duitsland woont en daar tegen ziektekosten verzekerd is.

…met de Europese gezondheidskaart (EHIC)

EHIC

U kunt zich met de Europese gezondheidskaart direct tot een Duitse zorgverlener (arts of ziekenhuis) wenden voor een medische behandeling.

Bij de arts vult u de Patiëntenverklaring Europese Ziektekostenverzekering in. De zorgverlener bevestigt onder andere dat uw behandeling noodzakelijk is. U verklaart niet voor de medische behandeling naar Duitsland te zijn gegaan en u kiest een Duitse ziektekostenverzekeraar die de kosten voor uw medische behandeling met uw ziektekostenverzekeraar afrekent.

Meer informatie over de Europese gezondheidskaart.

…met het verdragsformulier 111

is het mogelijk om u te wenden tot een Duitse ziektekostenverzekeraar die een behandelformulier voor een poliklinische behandeling bij een vrijgevestigde arts afgeeft. Het afreken- cq. behandelformulier is alleen geldig bij acute ziektes, waarvoor de behandeling niet uitgesteld kan worden tot de terugkeer naar het eigen land. Het afrekenformulier is niet geldig voor reeds voor vertrek bestaande ziektes.

Meer informatie over het verdragsformulier 111.

…met toestemming van de ziektekostenverzekeraar (E 112, S2)

Voor buitenlandse verzekerden geldt het verdragsformulier E112 (S2) als verzekeringsbewijs voor een geplande medische behandeling in Duitsland.

Uit het S2 moet blijken welke medische zorg (specialisme, poliklinische c.q. klinische behandeling, eventueel de zorgverlener) in Duitsand ingeroepen wordt.

Ambulante/poliklinische zorg in een artsenpraktijk

De patiënt gaat eerst met het S2 naar een Duitse ziektekostenverzekeraar, die het verdragsformulier vervangt voor een behandelingsbewijs. Met dit behandelingsbewijs kan de in het buitenland verzekerde direct terecht bij een zelfstandig gevestigde arts of bij een (op het formulier vermelde) ziekenhuis voor een consult. Daar wordt de patiënt, overeenkomstig de goedgekeurde medische zorg behandeld.

Klinische zorg in het ziekenhuis

Als een klinische medische behandeling in een Duits ziekenhuis noodzakelijk is, dan geeft de vrijgevestigde arts een verwijzing af. Indien de toestemming niet in een klinische behandeling voorziet, is hiervoor opnieuw toestemming vereist van uw ziektekostenverzekeraar. Is het verdragsformulier E112 (S2) afgegeven voor de onmiddellijk noodzakelijke klinische behandeling in een ziekenhuis, dan raden wij u aan contact op te nemen met een Duitse ziektekostenverzekeraar. Deze garandeert de betaling van de kosten aan het ziekenhuis en zorgt zo voor een probleemloze financiële afhandeling.

Meer informatie over medische zorg met toestemming van de ziektekostenverzekeraar.

…zonder toestemming van de ziektekostenverzekeraar

Indien Europese verzekerden zonder toestemming van hun ziektekostenverzekeraar gebruikmaken van medische zorg in Duitsland, moeten zij zelf de rekening betalen. De hoogte van de tarieven kan dan afwijken van de met de Duitse ziektekostenverzekeraars gemaakte tariefafspraken. Artsen kunnen dan de particuliere tarieven (volgens de “Gebührenordnung Ärzte/GOÄ”) berekenen. Informatie hierover kunt u bij uw ziektekostenverzekeraar opvragen.

Meer informatie over medische zorg in Duitsland zonder toestemming van de ziektekostenverzekeraar

…met het internationale zorgpas eGCi (alleen voor Nederland)

In de Duits-Nederlandse grensregio zijn oplossingen ontwikkeld om het zorgaanbod te verbeteren. De AOK Rheinland/Hamburg aan de Duitse kant en CZ aan Nederlandse kant werken nauw samen om hun verzekerden die in het grensgebied wonen de mogelijkheid te bieden met de internationale zorgpas eGCi bepaalde zorg in het buurland in te roepen.

Meer informatie vindt u hier.