Toegang tot zorg in Nederland

Ingebruikname van medische zorg in Nederland

Wat voor een verzekeringsbewijs moet ik de arts laten zien? Waar kan ik dit aanvragen? Waar kan ik naartoe om zorg in te roepen?

Toegang en ingebruikname van zorg in Nederland zijn afhankelijk van uw individuele situatie. Maak uw keuze door te klikken.

Ik woon in Nederland en ik

Ik woon in een andere Europese lidstaat en ik

Verzekeringsbewijs en toegang tot medische zorg

De toegang en het inroepen van medische zorg in Nederland worden voor de daar verzekerde burgers als volgt geregeld:

Identificatieplicht in de zorg

Voor de gehele zorgsector geldt een identificatieplicht. Naast het overleggen van de verzekeringskaart van de zorgverzekeraar moet iedereen zich identificeren met een geldig paspoort, rijbewijs of Nederlandse identificatiekaart.

De zorgverleners controleren aan de hand van deze gegevens online of iemand verzekerd is.

In veel ziekenhuizen moeten verzekerden voor het eerste bezoek een patiëntenpas laten maken. Op deze patiëntenpas staan het patiëntennummer, een aantal persoonlijke gegevens en een foto (die aan de balie van het ziekenhuis wordt gemaakt indien de verzekerde daarmee instemt).

Toegang tot medische zorg

De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor de verzekerde om van medische zorg gebruik te maken. De huisarts coördineert de medische verzorging verder.

De huisartsenpraktijk is ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen gesloten. Verzekerden kunnen dan terecht bij de regionale huisartsenpost.

Facharzt

Verwijzing naar een medisch specialist

Wanneer een behandeling door een medisch specialist noodzakelijk is, dan stuurt de behandelend arts een verwijzing voor poliklinische zorg of een opname naar de zorgverlener.

Stationäre_Behandlung

Opname (klinische zorg) in een Nederlands ziekenhuis

Vindt uw medische specialist een opname noodzakelijk, dan zal hij u naar de afdeling opname van het ziekenhuis verwijzen. Daar wordt vervolgens de opname ingepland.

Voor een spoedopname verwijst de huisarts u naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis en gebeurt de opname via de Spoedeisende Hulp. De medisch specialist regelt een eventuele spoedopname zelf.

Naast de verzekeringskaart van de zorgverzekeraar moet iedereen zich identificeren met een geldig paspoort, rijbewijs of Nederlandse identificatiekaart.

De kosten van een ziekenhuisopname worden verrekend met het eventueel nog openstaande eigen risico.

Verbandmittel

Verstrekking van en aanspraak op genees- en verbandmiddelen en paramedische zorg

Voor genees- en verbandmiddelen is altijd een voorschrift van de behandelend arts nodig. Het voorschrift voor geneesmiddelen wordt rechtstreeks naar de apotheek gestuurd.

Met het voorschrift voor verbandmiddelen moeten verzekerden zich bij voorkeur wenden tot een gecontracteerde leverancier. Voor levering door een niet-gecontracteerde leverancier moet vooraf een akkoordverklaring aangevraagd worden.

Voor paramedische zorg is geen voorschrift nodig. Verzekerden kunnen rechtstreeks naar een paramedicus van hun keuze gaan.

Verstrekking van en aanspraak op hulpmiddelen

Schrijft de arts een hulpmiddel voor, dan hoeft voor de aanschaf, bruikleen, vervanging, aanpassing of reparatie meestal niet vooraf een akkoordverklaring bij de zorgverzekeraar aangevraagd te worden. De gecontracteerde zorgverleners voor medische hulpmiddelen beoordelen namens de zorgverzekeraar of voldaan wordt aan de voorwaarden en regelen indien nodig de aanvraag bij de zorgverzekeraar. De voorschrijver is meestal de behandelend arts.

Een aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

  • een schriftelijke, gemotiveerde toelichting van de voorschrijver, waaruit een medische indicatie/noodzaak blijkt, soms aangevuld met een advies of rapportage van een ergotherapeut.
  • de naam van de zorgverlener die het hulpmiddel levert.
  • een omschrijving van het gewenste hulpmiddel.
  • het artikelnummer van de Z-index of de GPH-code. De zorgverlener verstrekt deze gegevens.
  • een opgave van de periode waarvoor het hulpmiddel naar verwachting nodig is.

Als het hulpmiddel wordt aangeschaft bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, moet altijd eerst een akkoordverklaring bij de zorgverzekeraar aangevraagd worden. De aanvraag moet naast bovengenoemde gegevens vaak ook een offerte of prijsopgave bevatten.

Vergütung_Arzneimittel

Omvang en vergoeding van verstrekkingen

De verstrekkingen die tot het basispakket van de zorgverzekering behoren worden door de zorgverlener met de zorgverzekeraar afgerekend. De zorgverzekeraar betaalt volledig de kosten aan de zorgverlener en stuurt de verzekerde de rekening van het eventueel nog openstaande eigen risico. Verzekerden kunnen van de betreffende zorgverlener een rekening van een eventuele eigen bijdrage krijgen.

Toegang tot en ingebruikname van zorg in Nederland voor Europese verzekerden

De volgende informatie geldt voor personen die in een andere EU-lidstaat dan Nederland tegen ziektekosten verzekerd zijn en daar wonen.

Niet-geplande behandelingen die niet tot de terugkeer naar het woonland kunnen wachten:

…met de Europese gezondheidskaart (EHIC)

EHIC

U kunt zich met de Europese gezondheidskaart direct wenden tot de zorgverlener (arts of ziekenhuis). De zorgverlener rekent rechtstreeks af met Zilveren Kruis Achmea. Om af te kunnen rekenen moet de zorgverlener wel een kopie van uw verekeringskaart maken. Soms kan het zijn dat de zorgverlener de EHIC niet accepteert. In dat geval kunt u de originele nota’s met een kopie van uw verzekeringskaart naar Zilveren Kruis Achmea sturen.

Meer weten over het declareren

x

U moet gebruik maken van het declaratieformulier dat u kunt downloaden van de website van Zilveren Kruis Achmea.

Het volledig ingevulde formulier stuurt u naar:

Zilveren Kruis Achmea
Groep Buitenlands Recht
Postbus 650
7300 AR Apeldoorn
Telefoonnummer +31 (0) 33 445 68 70
E-Mail: gbr@achmea.nl

Meer informatie over de Europese gezondheidskaart.

Geplande zorg:

…met het internationaal verdragsformulier 111

U kunt zich met het internationaal verdragsformulier 111 direkt wenden tot de zorgverlener (arts of ziekenhuis). De zorgverlener rekent rechtstreeks af met Zilveren Kruis Achmea. In sommige gevallen kan het zijn dat de zorgverlener het internationaal verdragsformulier 111 niet accepteert. In dat geval kunt u de originele nota’s met het internationaal verdragsformulier 111 naar Zilveren Kruis Achmea sturen.

Meer weten over het declareren

x

U moet gebruik maken van het declaratieformulier dat u kunt downloaden van de website van Zilveren Kruis Achmea.

Het volledig ingevulde formulier stuurt u naar:

Zilveren Kruis Achmea
Groep Buitenlands Recht
Postbus 650
7300 AR Apeldoorn
Telefoonnummer +31 (0) 33 445 68 70
E-Mail: gbr@achmea.nl

Het internationaal verdragsformulier 111 is alleen geldig bij spoedeisende medische zorg. De behandeling kan niet uitgesteld worden tot de terugkeer naar het eigen land.

Meer informatie over het internationaal verdragsformulier 111.

…met E 112 of S2 – met toestemming van de zorgverzekeraar

Voor geplande zorg in Nederland hebt u toestemming van uw zorgverzekeraar nodig. U ontvangt in dat geval het formulier E112 of S2. Met dit formulier kunt u zich direct wenden tot de Nederlandse zorgverlener. De zorgverlener rekent rechtstreeks af met Zilveren Kruis Achmea. De zorg moet wel opgenomen zijn in het basispakket van de Nederlandse Zorgverzekeringswet of de Wlz (Wet langdurige zorg).

Meer informatie over zorg met toestemming van de zorgverzekeraar.

…zonder toestemming van de zorgverzekeraar

Indien Europese verzekerden zonder toestemming van hun ziektekostenverzekeraar gebruikmaken van medische zorg, moeten zij de rekening zelf betalen. De hoogte van de tarieven kan per zorgverlener verschillen. Er zijn verrichtingen/tarieven waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit een maximum bedrag heeft bepaald en verrichtingen/tarieven die volledig vrij zijn.

Meer informatie over zorg zonder toestemming van de zorgverzekeraar.

…met de internationale zorgpas eGCi (alleen in Noordrijn-Westfalen)

In de grensregio Noordrijn-Westfalen/Nederland zijn oplossingen ontwikkeld om de medische zorg te verbeteren. De AOK Rheinland/Hamburg aan Duitse zijde en CZ aan Nederlandse zijde werken nauw samen om hun verzekerden die bij de grens wonen, de mogelijkheid te bieden om met de internationale zorgpas (eGCi) bepaalde zorg in het buurland in te roepen.

Meer informatie over de internationale zorgpas (eGCi) vindt u hier.