Medische zorg in Duitsland

Behandeling door een arts in Duitsland

Medische zorg in Duitsland wordt door huisartsen en medisch specialisten verstrekt.

De behandeling begint meestal in de huisartsenpraktijk. Is behandeling door een medisch specialist nodig, dan verwijst de huisarts de patiënt door naar een medisch specialist. Deze zal de behandeling in eerste instantie poliklinisch in zijn eigen praktijk geven.

Is de poliklinische zorg in de eigen praktijk niet meer toereikend, dan wordt de patiënt voor een klinische behandeling doorverwezen naar het ziekenhuis. Daar wordt de behandeling door andere medisch specialisten voortgezet.

Medisch specialisten zijn dus ofwel werkzaam als vrijgevestigde arts in een (eigen) praktijk of in een ziekenhuis.

De poliklinische en klinische behandeling zijn op elkaar afgestemd. Hierbij geldt dat poliklinische zorg voorgaat op klinisch zorg.

Hausarzt

Huisartsenzorg in Duitsland

De huisarts is de eerste contactpersoon voor alle medische vragen. In het huisartsenmodel in Duitsland is hij het eerste aanspreekpunt voor patiënten en neemt hij de functie van coördinator in het zorgstelsel in.

De meeste huisartsen werken als huisarts of als internist.

De zorg door de huisarts omvat

  • de basiszorg voor alle patiënten met fysieke en psychische aandoeningen bij spoedzorg, acute zorg en langdurige zorg,
  • belangrijke onderdelen van preventie en revalidatie,
  • preventieve onderzoeken en vaccinaties,
  • huisbezoeken bij medische noodzaak.

De huisarts coördineert de medische zorg op alle niveaus. Alle bevindingen, uitslagen van medisch onderzoek en resultaten van therapieën worden naar de huisarts gestuurd. Hij coördineert voor zijn patiënten de verdere behandeling door medisch specialisten of het ziekenhuis. Daarnaast is de huisarts de lange-termijnbegeleider van de patiënt en zijn familie wat betreft alle gezondheidsproblemen en vragen.

Poliklinische behandeling in een Duitse artsenpraktijk

Poliklinische behandelingen worden in een praktijk gegeven door huisartsen en voor complexe medische behandelingen door medisch specialisten.

Facharzt

Poliklinische, medisch specialistische behandeling

Het aanbod van poliklinische, gecontracteerde zorg omvat de medische behandeling door een arts, zoals het uitschrijven van recepten voor genees- en verbandmiddelen, hulpmiddelen, paramedische hulp en de verwijzing voor een opname in het ziekenhuis.

Informatie over de vrijgevestigde, gecontracteerde artsen is beschikbaar bij Service – Vind een zorgverlener.

De medisch specialist in Duitsland

De medisch specialist waarborgt de verregaande complexe zorg in Duitsland. Een medisch specialist werkt of in een vrijgevestigde praktijk of in een ziekenhuis. Het aanbod van medisch specialisten in de grensregio vindt u bij Service – Vind een zorgverlener.

Krankenhaus

Behandeling in het Duitse ziekenhuis

De ziekenhuisopname omvat alle verrichtingen die voor de medische verzorging noodzakelijk zijn. Hiertoe behoren bv. de behandeling door een arts, operaties, materiaalkosten voor medische apparatuur, materialen, de verpleging, genees- en hulpmiddelen, therapieën, het verblijf in een meerpersoonskamer en de bijbehorende verzorging.

Meer informatie over het thema „behandeling in het Duitse ziekenhuis“ vindt u hier.

Klik hier voor een overzicht over de bijbetalingen in Duitsland.

Rezept

De verzorging met genees- en verbandmiddelen

Iedere verzekerde kan aanspraak maken op medicijnen en verbandmiddelen die alleen op recept in de apotheek te krijgen zijn. Als een medische behandeling met medicijnen en/of verbandmiddelen noodzakelijk is, schrijft de behandelend arts een recept uit.

Met dit recept gaat de patiënt naar de apotheek. Deze geeft de voorgeschreven medicijnen c.q. verbandmiddelen aan de patiënt of klant. De kosten worden afgerekend met de (op het recept vermelde) ziektekostenverzekeraar.

Maximale voorschrijfperiode van het recept

De op een recept vermelde medicijnen worden voor een maximale periode voorgeschreven. Afhankelijk van het soort voorgeschreven medicijn en het recept varieert deze periode van 7 dagen tot 1 maand. In uitzonderingsgevallen kunnen medicijnen tot 2 maanden voorgeschreven worden.

Bijbetaling

De ziektekostenverzekeraar vergoedt in principe alle kosten voor genees- en verbandmiddelen die de arts op een recept voorschrijft (bv. preparaten waarvoor een vast bedrag geldt, goedkope medicijnen). Soms moet de patiënt bijbetalen bij de afgifte van de medicijnen. De hoogte van de bijbetalingen is afhankelijk van de prijs per verpakking (10%) en bedraagt tenminste € 5,00 en maximaal € 10,00.

Meer informatie over eigen bijdragen en bijbetalingen vindt u hier.

Meer informatie over medicijnen die alleen op recept verkrijgbaar zijn, bijsluiters, de definitie van medicijnen en medicatiebewaking.

Heilmittel

Paramedische zorg in Duitsland

Paramedische zorg is een uitwendige behandeling (in tegenstelling tot geneesmiddelen) om ziekteverschijnselen te genezen of te verminderen.

Paramedische zorg bevat een groot aantal therapeutische behandelingen, bv. oefentherapie, massage enz., die niet door de arts zelf worden verleend, maar die hij voorschrijft en die door andere zorgverleners worden verleend. Paramedische zorg mag uitsluitend door erkende beroepsbeoefenaren worden verleend, zoals bv. fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten of spraaktherapeuten. Voor het voorschrift en de behandeling betaalt de verzekerde een eigen bijdrage.

Verzorging met hulpmiddelen in Duitsland

In Duitsland wordt onderscheid gemaakt tussen de verzorging met paramedische zorg en de verzorging met hulpmiddelen. Als een hulpmiddel noodzakelijk is voor de medische behandeling schrijft de behandelende arts dit voor. Met dit voorschrift wendt de patiënt zich tot een “overige zorgverlener”. Hiertoe behoren bv. de thuiszorgwinkel, orthopedisch schoenmaker.

Voorbeelden van hulpmiddelen variëren van bandages, elastische kousen, hoortoestellen en loophulpmiddelen tot prothesen en rolstoelen. In principe is de toestemming van de betreffende ziektekostenverzekeraar nodig vóór de afgifte van een hulpmiddel. Bij bepaalde hulpmiddelen ziet de ziektekostenverzekeraar af van toestemming. Deze worden dan meteen door de zorgverlener verstrekt. De zorgverleners en ziektekostenverzekeraars informeren u hierover. De zorgverlener rekent de kosten (eventueel na voorafgaande toestemming) af met de ziektekostenverzekeraar die op het voorschrift staat vermeld. Voor de verzorging met hulpmiddelen betaalt de verzekerde een eigen bijdrage.