Medische zorg en behandeling in Nederland

Behandeling door een arts in Nederland

Medische zorg door een arts begint in de huisartsenpraktijk. Is zorg door een medisch specialist nodig, dan verwijst de huisarts de patiënt door naar een medisch specialist.

De meeste medisch specialisten zijn werkzaam in de polikliniek van een ziekenhuis of in een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC). De medisch specialist zal in eerste instantie poliklinische behandelingen geven.

Als dat niet mogelijk is en de behandeling moet tijdens een opname gebeuren, dan zal hij een opname in het ziekenhuis regelen. Dit is meestal het ziekenhuis waar de medisch specialist werkzaam is.

Hausarzt

Huisartsenhulp in Nederland

Iedereen moet zich in Nederland als patiënt bij een huisarts inschrijven. Patiënten zijn hierbij vrij in de keuze van hun huisarts, want een wederzijdse vertrouwensrelatie tussen patiënt en arts is belangrijk. Patiënten zijn vaak langere tijd bij een huisarts ingeschreven. Daarom is de huisarts bekend met de gezondheidstoestand van zijn patiënten en fungeert hij als een soort gids voor het zorgsysteem.

Meer lezen over de taken van de huisarts.

x

Tot de taken van de huisarts behoren:

 • het stellen van de diagnose (hiervoor kunnen interne of externe onderzoeken plaatsvinden) en
 • therapeutische behandelingen, bijvoorbeeld: voorschrijven van medicijnen, uitvoeren van kleine ingrepen (bijvoorbeeld wondverzorging), voeren van gesprekken (bij psychosomatische klachten) en
 • advies over bijvoorbeeld fysiotherapie, hulpmiddelen, dieet of leefwijze en
 • preventieve hulpverlening (bijvoorbeeld griepprik) en stervensbegeleiding.

In veel huisartsenpraktijken werken ook praktijkondersteuners. Zij ondersteunen de huisarts bij de begeleiding van patiënten met lichamelijke chronische aandoeningen (zoals diabetes, astma/COPD) of psychische problemen.

Een huisarts kan ook gebruikmaken van de faciliteiten van het ziekenhuis. Hij kan zijn patiënten voor een onderzoek doorsturen naar het ziekenhuis, zonder dat de behandeling door een specialist wordt overgenomen.

Facharzt

Specialistische hulp in Nederland – poliklinische en klinische behandeling

Een ziekenhuis biedt faciliteiten voor meer complexe medische zorg. Hierbij kunt u onder andere denken aan operatiekamers, röntgen- en laboratoriumonderzoeken en de daarmee gepaard gaande behandelmogelijkheden.

De medische zorg wordt verleend door medisch specialisten, zoals: chirurgen, internisten, oogartsen, kinderartsen, anaesthesiologen enz.

De meeste medisch specialisten hebben hun praktijk in het ziekenhuis. Op deze manier heeft de specialist de beschikking over alle faciliteiten die het ziekenhuis biedt.

In Nederlandse ziekenhuizen kunt u bij de daar werkzame medisch specialisten terecht voor zowel poliklinische behandelingen als opnames.

De volgende (poliklinische) behandelingen vinden in een ziekenhuis plaats:

 • consulten bij medisch specialisten (poliklinisch),
 • diagnostische verrichtingen (klinisch of poliklinisch)
 • therapeutische verrichtingen (klinisch of poliklinisch), behandeling van de klacht of aandoening.

Hier volgt een overzicht van de specialismen in Nederland.

x

Selbstständiges_Facharztzentrum

Zelfstandig Behandel Centrum in Nederland

Naast ziekenhuizen zijn er Zelfstandige Behandel Centra in Nederland (ZBC’s). Hier vinden in de regel poliklinische behandelingen en behandelingen met dagverpleging plaats. Behandelingen in deze centra worden slechts onder bepaalde voorwaarden vergoed. Voor buitenlandse verzekerden geldt dat het ZBC een overeenkomst met een zorgverzekeraar moet hebben.

Behalve ziekenhuizen zijn er ook Zelfstandige Behandel Centra in Nederland (ZBC’s).

Meer informatie over een klinische behandeling in het ziekenhuis in Nederland vindt u hier.

Rezept NL

Medicijnen en Verbandmiddelen in Nederland

Medicijnen op recept

In het basispakket van de zorgverzekering is de levering van medicijnen op recept door de apotheek geregeld. De volgende zorgverleners mogen medicijnen voorschrijven:

 • huisarts
 • medisch specialist
 • tandarts
 • kaakchirurg
 • verloskundige.

Een recept is altijd voor een bepaalde periode geldig. Afhankelijk van het soort medicijn kan deze periode variëren van 15 dagen tot 12 maanden.

Soms zijn extra voorwaarden aan de vergoeding verbonden of is een akkoordverklaring van de zorgverzekeraar nodig.

Verbandmiddelen

Verbandmiddelen worden alleen vergoed als sprake is van langdurig gebruik. De voorschrijvend arts moet hiervoor een apart formulier invullen, een zogenaamd ZN-formulier. Dit formulier is opgesteld door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en kan door de arts van hun website gedownload worden. Het ingevulde formulier moet samen met het recept bij de leverancier ingeleverd worden.

Extra informatie over medicijnen treft u hier:

Heilmittel

Paramedische hulp in Nederland

In het basispakket van de zorgverzekering is de volgende paramedische hulp opgenomen:

 • Dieetadvisering
 • Ergotherapie
 • Fysio- en oefentherapie

Het ministerie van VWS heeft een lijst met aandoeningen opgesteld waarbij fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed wordt.

 • Verzekerden jonger dan 18 jaar: Komt de aandoening voor op de lijst, dan krijgen verzekerden de fysiotherapie vanaf de eerste behandeling vergoed. Staat de aandoening niet op de lijst, dan krijgen verzekerden de eerste 9 behandelingen vergoed en eventueel nog 9 behandelingen extra.
 • Verzekerden ouder dan 18 jaar: Komt de aandoening voor op de lijst, dan krijgen verzekerden de fysiotherapie vanaf de 21ste behandeling vergoed.
 • Logopedie: Als de behandeling gericht is op het herstellen, verbeteren of behoud van de functies van gehoor-, stem- of spraakorganen of de noodzakelijke regulering van de ademhaling voor het stemgeluid.

De fysiotherapeut beoordeelt of een verwijzing van de huisarts of specialist noodzakelijk is. In de meeste gevallen is een verwijzing niet nodig.

De vergoeding voor paramedische hulp (bv. ergotherapie, logopedie en fysiotherapie)uit de basisverzekering wordt verrekend met het eventueel nog openstaand eigen risico.

Hulpmiddelen in Nederland

Het basispakket van de zorgverzekering bevat een groot aantal hulpmiddelen waarop een verzekerde aanspraak kan maken. Iedere zorgverzekeraar stelt een reglement hulpmiddelen op. Hierin staat onder andere welke hulpmiddelen vergoed worden, of deze vooraf aangevraagd moeten worden en of deze in eigendom of bruikleen geleverd worden.

Voor sommige hulpmiddelen geldt een maximale vergoeding of een wettelijke eigen bijdrage. De vergoeding van het hulpmiddel wordt verrekend met het eventueel nog openstaand eigen risico.

Meer informatie over (toegang tot) hulpmiddelen vindt u hier.