FAQ – veelgestelde vragen

Vragen en antwoorden uit de praktijk over grensoverschrijdende samenwerking.

Hier vindt u veelgestelde vragen van burgers uit de Duits-Nederlandse grensregio.

Het antwoord is vaak van verschillende factoren afhankelijk die niet allemaal meegewogen kunnen worden. Daarom is voor een algemeen antwoord gekozen. Voor uw specifieke situatie neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

De antwoorden zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door de eHealth partners uitgewerkt. Klopt er iets niet op het eHealth-portaal of is de informatie niet meer actueel? Dan zijn wij en onze partners niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen daarvan. Dat geldt ook als er storingen, onderbrekingen of vertragingen zijn op het eHealth-portaal. Er kunnen geen rechten aan de informatie op dit portaal worden ontleend.

Ik woon in Nederland en heb werkgevers in Nederland en het buitenland. Ben ik dan automatisch in Nederland verzekerd?

Of u in Nederland verzekerd bent, hangt af van of u substantieel in Nederland werkt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt dit. Om u te kunnen verzekeren heeft uw zorgverzekeraar een verklaring "toepasselijke wetgeving" van de SVB nodig.

Ik woon in Nederland en werk in het buitenland. Waar ben ik verzekerd, c.q. kan ik aanspraak maken op zorg ten laste van de zorgverzekering?

U moet zich in principe verzekeren in het land waarin u werkt. Informeer bij uw werkgever of deze u aangemeld heeft bij een ziektekostenverzekeraar. Wilt u zorg inroepen in uw woonland en werkt u in een land van de EU, EER, Zwitserland of in een verdragsland? Dan moet u bij uw ziektekostenverzekeraar een verdragsformulier 106 of S1 aanvragen? Dit formulier levert u in bij CZ in Nederland. U krijgt dan een Verdragspolis. Met deze polis krijgt u een vergoeding van de kosten van medische zorg volgens polisvoorwaarden. De Verdragspolis vergoedt hetzelfde als de Nederlandse zorgverzekering.CZ is de enige zorgverzekeraar in Nederland die de administratie uitvoert voor mensen die in het buitenland verzekerd zijn.

Voor welke zorg geldt het eigen risico?

Het eigen risico geldt voor alle zorg uit de basisverzekering met uitzondering van:

• huisartsenzorg (inclusief huisartsenpost),
• verloskundige zorg en kraamzorg,
• zorg voor chronische aandoeningen: diabetes mellitus type 2, COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) en CVR (Cardiovasculair risico),
• nacontroles bij orgaandonatie,
• wijkverpleging.

De zorgverzekeraar kan bepaalde zorgaanbieders, zorgprogrammas, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico. Hulpmiddelen in bruikleen worden door de meeste zorgverzekeraars uitgesloten van het eigen risico.

Ik woon in Nederland, heb wel pensioen uit het buitenland, maar niet uit Nederland. Waar ben ik verzekerd c.q. heb ik aanspraak op zorg ten laste van de zorgverzekering?

U bent in principe verzekerd in de lidstaat waarvan u pensioen ontvangt. Wilt u zorg ten laste van de zorgverzekering in Nederland inroepen, dan moet u bij uw ziektekostenverzekeraar een verdragsformulier 121 of S1 aanvragen. Dit formulier levert u in bij CZ in Nederland. U krijgt dan een Verdragspolis. Met deze polis krijgt u een vergoeding van de kosten van medische zorg volgens polisvoorwaarden. De Verdragspolis vergoedt hetzelfde als de Nederlandse zorgverzekering. CZ is de enige Nederlandse verzekeraar die de administratie uitvoert voor mensen die in het buitenland zijn verzekerd. Hebt u geen formulier 121 of S1? Dan bent u verplicht in Nederland een zorgverzekering af te sluiten. U moet dit binnen vier maanden doen.

Geldt het eigen risico ook als ik kosten maak in het buitenland tijdens vakantie?

Medische kosten die volgens de verdragsregeling vergoed worden, bijvoorbeeld via de EHIC, vallen niet onder het eigen risico. Hebt u de kosten zelf betaald en worden deze volgens de voorwaarden van de basisverzekering vergoed? Dan vallen deze onder het eigen risico, als voor deze zorg ook in Nederland het eigen risico zou gelden. Sommige reisverzekeraars vergoeden de buitenlandse kosten die met het eigen risico verrekend zijn.

Geldt het verplicht eigen risico ook voor zorg uit de Verdragspolis?

Bent u in Nederland geregistreerd in de Verdragspolis en maakt u in Nederland aanspraak op zorg, dan worden de kosten bij CZ in rekening gebracht. U moet dan het eigen risico voor de desbetreffende zorg betalen. Roept u in uw verzekeringsland Duitsland medische zorg in, dan worden deze kosten door uw Duitse ziektekostenverzekeraar vergoed. Deze kosten worden niet verrekend met het eigen risico.

Wat is het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage?

Het eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen voordat kosten vergoed worden. De eigen bijdragen zijn wettelijk vastgestelde bedragen die u zelf moet betalen voor bijvoorbeeld medicijnen of hulpmiddelen. Als eerste betaalt de verzekerde de eigen bijdrage het restant wordt in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar in Nederland c.q. met het eventueel nog openstaand eigen risico verrekend.

Ik ben 18 jaar geworden, vanaf welke datum gaat mijn eigen risico in?

Het eigen risico gaat in per de 1e dag van de maand volgend op uw 18e verjaardag. Wordt u bijvoorbeeld op 15 augustus 18 jaar, dan gaat het eigen risico in op 1 september. Wordt u 18 jaar op 1 september, dan gaat het eigen risico in op 1 oktober. In het jaar dat u 18 wordt, berekenen we het eigen risico naar rato over het aantal dagen vanaf uw 18e verjaardag. Bent u jarig op 15 augustus, dan blijven er dat jaar nog 138 dagen over. Het totale eigen risico voor dat jaar (in 2019 is dat € 385,-) deelt u door 365, de uitkomst vermenigvuldigt u met 138. Daarmee komt het eigen risico op € 145,56. Hoe hoog uw eigen risico is in het jaar dat u 18 wordt, ziet u op uw polisblad. In ieder geval is het verplicht eigen risico in 2019 nooit hoger dan € 385,-.

Hoe betaalt u het eigen risico?

Er kunnen zich 3 situaties voordoen:

1. De zorgverlener stuurt de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Deze betaalt het hele bedrag aan de zorgverlener. Daarna ontvangt u van de zorgverzekeraar een rekening voor het eigen risico dat u nog moet betalen.

2. De zorgverlener stuurt u een rekening. U betaalt die rekening volledig en declareert vervolgens de rekening bij uw zorgverzekeraar. Deze beoordeelt welke vergoeding u krijgt. Van de vergoeding wordt het eigen risico afgetrokken. De rest van de vergoeding wordt aan u overgemaakt.

3. De zorgverlener stuurt u een rekening, die u onbetaald naar uw zorgverzekeraar stuurt. Deze betaalt de rekening aan uw zorgverlener en stuurt u de rekening voor het eigen risico.

Is een reisverzekering wel nodig?

Een reisverzekering verzekert schade tijdens verblijf in het buitenland en bestaat meestal uit een aantal afzonderlijk af te sluiten modules. Standaardmodules zijn:

• Bagagedekking,
• Medische koste,
• Hulpverlening door de alarmcentrale,
• Repatriëring (terugkeer naar Nederland).

Daarnaast bestaan extra modules voor kosten als gevolg van gevaarlijke sporten, zoals skiën. De dekking van de reisverzekering sluit aan op de dekking van de basisverzekering en aanvullende verzekering in Nederland – met name omdat medische zorg in het buitenland meestal duurder is dan in Nederland. Het is belangrijk dat u een reisverzekering hebt die de medische kosten volledig (kostprijs) vergoedt. De aanvullende verzekering vergoedt een repatriëring bijvoorbeeld alleen onder bepaalde voorwaarden. De reisverzekering heeft hiervoor een ruimere dekking. Bovendien vergoedt een reisverzekering vaak de extra kosten die bij een ongeval of onverwacht ziekte ontstaan. Denk hierbij aan de kosten voor taxivervoer, een eigen risico voor medische zorg en tal van onvoorziene kosten, zoals bijvoorbeeld het verlies van bagage en bijzondere reddingskosten.

Reisverzekering en wintersport

Gaat u op wintersport, let dan op dat in uw reisverzekering ook dekking geeft voor wintersport, zoals:

• Gipsvlucht terug naar Nederland,
• Ruime dekking voor schade aan uw ski- of snowboarduitrusting,
• Medische kosten naar aanleiding van sportongevallen.

Vallen zakenreizen onder de reisverzekering?

Bij veel doorlopende reisverzekeringen is het mogelijk om een aparte module voor zakenreizen af te sluiten. Met deze module is men verzekerd tijdens zakenreizen reizen om zakenrelaties te onderhouden, of om een beurs, seminar of congres te bezoeken.

Wat is het verschil tussen een kortlopende en een doorlopende reisverzekering?

Een kortlopende of aflopende reisverzekering wordt, ook wel dagreisverzekering genoemd. Deze reisverzekering wordt afgesloten voor de duur van de reis of vakantie. De premie wordt eenmalig betaald. Wanneer de vakantie is afgelopen, stopt ook de reisverzekering.

Een doorlopende reisverzekering is het hele jaar geldig en is handig als sprake is van meerdere reizen per jaar. De premie wordt per jaar betaald.

Wat moet ik bij mijn zorgverzekeraar regelen voordat ik op vakantie ga?

Gaat u op reis binnen de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland of Australië en Noord-Macedonië? Dan moet u de European Health Insurance Card (EHIC) meenemen. Met een aantal landen zijn verdragen gesloten. Dit zijn: Bosnië-Herzegovina, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië of Turkije. Gaat u naar een van deze landen? Vraag dan een verdragsformulier 111 bij uw zorgverzekeraar aan. Met dit formulier toont u aan dat u verzekerd bent als u onverwacht medische zorg nodig hebt. Soms moet u met verdragsformulier 111 eerst naar een kantoor van de lokale verzekeraar gaan, die u een dan een behandelformulier voor de arts geeft.

Accepteert de buitenlandse zorgverlener het verdragsformulier 111 of de EHIC? Dan hoeft u geen kosten te betalen, de kosten worden door uw zorgverzekeraar vergoed. U betaalt eventueel een kleine eigen bijdrage.

De EHIC of het verdragsformulier 111 is geen garantie dat alle zorgverleners in het buitenland dit verzekeringsbewijs accepteren. Accepteert de zorgverlener deze niet, dan moet u zelf de kosten voorschieten.

Het verdragsformulier 111 vraagt u voor aanvang van elke reis aan bij uw zorgverzekeraar. De EHIC bevindt zich op de achterzijde van uw verzekeringskaart als u bij een ziektekostenverzekeraar in Duitsland verzekerd bent. In Nederland vraagt u de EHIC eenmalig aan via www.ehic.nl of uw zorgverzekeraar. U krijgt daarna automatisch een nieuwe kaart.