Ziekteverzuim in Duitsland

Een werknemer die in Duitsland werkt en daar sociaal – en dus ook voor zorg – verzekerd is, heeft bij ziekteverzuim recht op zorg en op een uitkering als financiële compensatie voor gederfde inkomsten. van de ziektekostenverzekeraar in Duitsland.

De derving van inkomsten wordt eerst door de werkgever gecompenseerd (Entgeltfortzahlung). Vervolgens betaalt de zorgverzekeraar een uitkering (Krankengeld).

Arbeitsunfähigkeit

Definitie ziekteverzuim in Duitsland

Een werknemer verzuimt door ziekte als deze zijn/haar laatste werkzaamheden niet meer kan uitoefenen. De mogelijkheid dat de klachten c.q. de ziekte door de werkzaamheden kunnen verergeren, kan al tot ziekteverzuim leiden.

Melding en vaststelling van ziekte/ziekteverzuim

Als de verzekerde te ziek is om te werken, is hij/zij verplicht de werkgever onmiddellijk te informeren over zijn/haar ziekte en de vermoedelijke duur hiervan. Omdat een concrete procedure voor de ziekmelding niet wettelijk geregeld is, is het raadzaam dat de werknemer zich binnen het bedrijf informeert over de ziekmeldingsprocedure. De werkgever mag een bewijs voor het ziekteverzuim vragen.

In Duitsland stelt de behandelend arts het ziekteverzuim van zijn patiënt vast en bevestigt dit op een arbeidsongeschiktheidsverklaring (“Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung”). De verzekerde krijgt de arbeidsongeschiktheidsverklaring in tweevoud. Het exemplaar zonder diagnose is voor de werkgever, het andere exemplaar met diagnose krijgt de bevoegde ziektekostenverzekeraar. Dit is de gebruikelijke procedure bij ziekteverzuim in Duitsland.

Loondoorbetaling en ziekengeld

Stelt een arts vast dat een patiënt verzuimt in verband met ziekte, dan is daarmee de basis gelegd voor de aanspraak van de verzekerde op loondoorbetaling bij ziekte en/of ziekengeld.

In Duitsland betaalt de werkgever het loon door tijdens de eerste zes weken van het ziekteverzuim. Daarna ontvangt de verzekerde ziekengeld van zijn ziektekostenverzekeraar (gedurende maximaal 78 weken). Duurt het ziekteverzuim nog voort na afloop van deze periode, dan treden andere sociale voorzieningen in werking.

Medizinischer Dienst van de ziektekostenverzekeraar

De werkgever heeft het recht een verklaring over het ziekteverzuim van de werknemer te laten opstellen door de medische dienst van de ziektekostenverzekeraar. Dit gebeurt in samenwerking met de ziektekostenverzekeraar.