Ziekteverzuim in een andere lidstaat dan het verzekeringsland

Ziekteverzuim in een andere lidstaat dan het verzekeringsland

Als een werknemer ziek wordt in een andere lidstaat dan het land waar hij verzekerd is, dan geldt het recht van het verzekeringsland.

Het antwoord op de vraag waar een werknemer op dat moment sociaal verzekerd is, hangt af van het land waar hij daadwerkelijk werkt. Hierdoor is de toepassing van de nationale wetgeving van het werkland bepalend. Dit geldt zowel voor een tijdelijk arbeidscontract als voor een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. De woonplaats of de vestigingsplaats van het bedrijf van de werkgever maken hierbij niet uit.

Een uitzondering hierop is de detachering van een werknemer.

Arbeitsunfähigkeit_NL

Ziekteverzuim melden

Wordt de verzekerde ziek tijdens een verblijf in een ander land dan het verzekeringsland, bv. tijdens vakantie, dan moet hij zich volgens de voor hem geldende procedure ziekmelden. Het is daarom raadzaam om bij de werkgever, de bedrijfsarts, de ziektekostenverzekeraar of in Nederland bij de Arbodienst naar de procedure voor ziekmelding te informeren. In principe is de verzekerde verplicht om zich bij zijn werkgever ziek te melden. Hierbij moet het vakantieadres worden doorgegeven. Voor Nederland geldt dat de verzekerde zich bovendien telefonisch moet ziekmelden bij het UWV.

De voorschriften voor ziekmelding van de werkgever kunnen de werknemer verplichten om zich bij de vaststelling (bevestiging) van het ziekteverzuim bij een bepaalde instantie in de vakantieplaats te melden. In Duitsland kan dit de Medizinische Dienst der Krankenversicherung zijn; in Nederland is dit de Arbodienst.

De werkgever kan na terugkeer een medisch onderzoek om ziekteverzuim vast te stellen bij de bedrijfsarts (in Nederland) of de Medizinischer Dienst van de ziektekostenverzekeraar (in Duitsland) gelasten.

Ziekteverzuim en ziekmelding bij grensarbeiders

Grensarbeiders die in de ene lidstaat wonen en uitsluitend in een andere lidstaat werken, zijn sociaal verzekerd volgens het recht van het werkland. De regels inzake ziekteverzuim bij grensarbeiders van het verzekeringsland zijn dan van toepassing. Voor grensarbeiders geldt een iets andere procedure voor de ziekmelding bij ziekteverzuim dan gebruikelijk.

U bent grensarbeider in de Nederlands-Duitse grensregio? Voor meer informatie kies de situatie die op u van toepassing is:

Werkzaam en sociaal verzekerd c.q. verzekerd tegen ziektekosten in Duitsland, woonachtig in Nederland

Vaststelling van ziekteverzuim en ziekmelding in Nederland

Is de verzekerde wegens ziekte niet in staat om te werken, dan moet hij zich eerst bij zijn werkgever ziekmelden. De grensarbeider woonachtig in Nederland moet bovendien het UWV over zijn ziekte informeren. Daarbij vermeldt hij zijn Duitse sociale verzekeringsnummer, de naam van de Duitse zorgverzekeraar en de naam en het adres van de werkgever.

De Duitse werkgever verwacht een doktersverklaring waaruit blijkt dat de werknemer wegens ziekte niet kan werken. In Nederland hoort het vaststellen van ziekteverzuim en afgeven van een doktersverklaring hiervoor niet tot de taken van een arts.

Voor een Nederlandse grensarbeider die zich niet in Duitsland, maar in zijn woonplaats door een arts wil laten behandelen, betekent dit:

  • Hij meldt zich ziek bij het UWV.
  • Het UWV stuurt de werknemer een uitnodigingsbrief voor een medisch onderzoek inzake het ziekteverzuim door de verzekeringsarts van het UWV (op een UWV-kantoor).
  • De werknemer gaat naar het UWV-kantoor in Nederland en overlegt zowel de uitnodigingsbrief als ook zijn legitimatiebewijs en het bewijs van inschrijving bij een Duitse zorgverzekeraar.
  • Het resultaat van dit medisch onderzoek wordt door de verzekeringsarts van het UWV aan de Duitse zorgverzekeraar gestuurd.

De Duitse zorgverzekeraar kan vervolgonderzoeken door bv. de Medische Dienst van de zorgverzekeraar gelasten.
De Duitse zorgverzekeraar informeert de werkgever over de eerste en laatste dag van het ziekteverzuim.

Werkzaam en sociaal verzekerd c.q. verzekerd tegen ziektekosten in Nederland, woonachtig in Duitsland

Is de verzekerde wegens ziekte niet in staat om te werken, dan moet hij zich eerst bij zijn werkgever ziekmelden.

Vaststelling van ziekteverzuim en ziekmelding in Duitsland

In Duitsland stelt de behandelde arts vast of een verzekerde wegens ziekte niet in staat is te werken. Een deel van deze verklaring wordt naar de zorgverzekeraar in Duitsland gestuurd. Het andere deel kan bij de werkgever worden afgegeven.

De zorgverzekeraar in Duitsland informeert de Nederlandse arbodienst of het UWV-kantoor over het ziekteverzuim met het formulier E 115. De bedrijfsarts of de arbodienst kan een medisch onderzoek gelasten, dat door de Medizinischer Dienst der Krankenversicherung wordt uitgevoerd. Op verzoek kan de verzekerde het onderzoek ook bij de bedrijfsarts of de arbodienst in Nederland laten uitgevoeren.

Het einde van de ziekteverzuimperiode wordt met het formulier E 118 aan de Arbodienst meegedeeld. De werkgever wordt hierover door de werknemer geïnformeerd.